Category: Kiến thức cơ bản

Tính chất các sao và Thuyết Thiên nhân tương ứng, Thuyết âm dương ngũ hành, Hệ số can chi và lục thập hoa giáp, Học thuyết lãnh đạo Couq Neyung